Окремі питання додержання законодавства про працю працівників, звільнених з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту та їх соціальний захист

9.10.2017

Роз'яснення Міністерства соціальної політики України та

департаменту праці та соціального захисту населення

Житомирської  обласної державної адміністрації

 

Повернення на роботу

 

Відповідно до частини 2 ст. 24 За­кону України «Про військовий обо­в'язок і військову службу» закінчен­ням проходження військової служби вважається день вилучення військо­вослужбовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби гро­мадянами України.

 

Тобто днем фактичного звільнен­ня вважається день вилучення зі списків особового складу військо­вої частини у зв'язку зі звільнен­ням з військової служби (оформ­люється наказом військової части­ни, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). До дня фактичного звільнення праців­никові нараховують та виплачують середній заробіток відповідно до ч. З ст. 119 КЗпП.

 

Згідно з Положенням про прохо­дження громадянами України війсь­кової служби у Збройних Силах Ук­раїни, затвердженого Указом Прези­дента України від 10.12.2008 р. № 1153, громадяни, звільнені з вій­ськової служби, у п'ятиденний строк після вилучення зі списків особового складу військової частини зобов'яза­ні прибути до районних (міських) вій­ськових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

 

Відповідно до п.2 ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військо­ву службу» громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, звіль­няються від роботи на час, потрібний для виконання зазначених обов'яз­ків, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

 

Працівник повинен прибути на ро­боту після звільнення його з військової служби, взяття на військовий об­лік та проїзду до місця проживання (перебування).

 

Після прибуття працівника на ро­боче місце роботодавцю доцільно вида­ти наказ щодо продовження відповідної трудової діяльності у зв'язку зі звільненням з вій­ськової служби.

 

 

Переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників

 

Відповідно до ст. 42 КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в ор­ганізації виробництва і праці пере­важне право на залишення на роботі надається працівникам з більш висо­кою кваліфікацією і продуктивністю праці.

 

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в зали­шенні на роботі надається:

 • учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюєть­ся чинність Закону України «Про ста­тус ветеранів війни, гарантії їх соці­ального захисту»;
 • працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за при­зовом під час мобілізації, на особ­ливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили аль­тернативну (невійськову) служ­бу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

 

Надання відпустки

 

Після звільнення з військової служ­би працівник має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, в установі, організації, де він працю­вав, за період проходження військо­вої служби.

 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічну основну від­пустку (ст. 6 цього Закону), зарахо­вується час, коли працівник фактич­но не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

 

Відповідно до ст. 77²  КЗпП та ст. 16² Закону України «Про відпустки» учасни­кам бойових дій, інвалідам війни, статус  яких  визначений  Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на­дається додаткова відпустка із збе­реженням заробітної плати триваліс­тю 14 календарних днів на рік.

 

Підставою для надання такої відпустки є підтвердження статусу інваліда війни або учасника бойових дій  відповідним посвідченням.

 

Тривалість додаткової відпустки учасникам бойових дій не залежить від стажу роботи. Правом на відпустку відповідні категорії осіб могли скористатися з 06.06.2015 року. 

 

Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам вій­ни надається: 

 • понад щорічну основну та додаткові відпустки.;
 • повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу в році;
 • з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст. 73 КЗпП. Тобто вони оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її. 

 

Зазначена додаткова відпустка не переноситься на інший період та не подовжується в разі хвороби працівника, не ділиться на частини та не замінюється грошовою компенсацією. Також  не допускається відкликання працівника з такої відпустки.

 

 

Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю

 

Відповідно до абзацу другого п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу ро­боти, стажу роботи за спеціальні­стю, а також до стажу державної служби. Час проходження військо­вої служби за призовом осіб офі­церського складу, а також час про­ходження військової служби в особ­ливий період, що оголошується від­повідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до стажу роботи, що дає право на при­значення пенсії за віком на пільго­вих умовах, якщо на момент призо­ву на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що ого­лошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у профе­сійно-технічному навчальному за­кладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на піль­гових умовах. Час проходження вій­ськової служби в особливий період, що оголошується відповідно до За­кону України «Про оборону Украї­ни», який зараховується до стажу роботи, що дає право на призна­чення пенсії за віком на пільгових умовах, не має перевищувати наяв­ного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо­вах. Час проходження військово­службовцями військової служби в особливий період, що оголошуєть­ся відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуєть­ся їм до вислуги років, стажу робо­ти, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, ви­значеному Кабінетом Міністрів України.

 

Надання пільг учасникам бойових дій

 

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:  

 • безплатне одержання ліків, лікар­ських засобів, імунобіологічних пре­паратів та виробів медичного при­значення за рецептами лікарів;
 • першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезуван­ня з дорогоцінних металів);
 • безоплатне забезпечення сана­торно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості са­мостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компен­сації вартості самостійного санатор­но-курортного лікування визнача­ються Кабінетом Міністрів України;
 • 75%-ва знижка плати за користу­вання житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка по­стійно проживає в житловому при­міщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2на сім'ю);
 • 75%-ва знижка плати за користу­вання комунальними послугами (га­зом, електроенергією та іншими по­слугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. 

 

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунку плати за опалення становить 21 м2 опалю­вальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому при­міщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 мна сім'ю.

 

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75%  знижка за користування га­зом для опалювання житла на по­двійний розмір нормативної опалю­вальної площі (42 м2 на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 м2 на сім'ю);
75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу насе­ленню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрально­го опалення;
безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місце­вості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучен­ня та автобусами приміських і між­міських маршрутів, утому числі внут-рішньорайонних, внутрішньо- та між­обласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності по­свідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизова­ної системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який ви­дається на безоплатній основі;
користування після виходу на пен­сію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи полі­клініками та госпіталями, до яких во­ни були прикріплені за попереднім місцем роботи;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням потрібних спеціалістів;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закла­дах, аптеках та першочергова госпі­талізація;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% се­редньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а та­кож одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змі­нами в організації виробництва і пра­ці та на працевлаштування в разі лік­відації підприємства, установи, орга­нізації;
першочергове забезпечення жит­ловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та пер­шочергове відведення земельних ді­лянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городниц­тва, першочерговий ремонт житло­вих будинків і квартир цих осіб та за­безпечення їх паливом.

 

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи вико­нання обов'язків військової служби, забезпечуються житловою площею, в тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністер­ствами, іншими центральними ор­ганами виконавчої влади, підприєм­ствами, установами та організація­ми в розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - про­тягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт  житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженер­них мереж, комунікацій, а також по­зики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садо­вих ділянок з погашенням позики протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будів­ництва. Ці позики надаються в по­рядку, визначеному Кабінетом Мініс­трів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) ко­оперативів, кооперативів з будівниц­тва та експлуатації колективних га­ражів, стоянок для транспортних за­собів та їх технічного обслуго­вування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індиві­дуального будівництва і садових будинків;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, вод­ним, повітряним або міжміським ав­томобільним транспортом незалеж­но від наявності залізничного сполу­чення або проїзд один раз на рік (ту­ди і назад) названими видами транс­порту з 50%-ю знижкою;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету від­повідно до податкового і митного законодавства;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата в роз­мірі 20% тарифів вартості основних та 50% - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном установлюється в розмірі 50% затверджених тарифів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та органі­заціями служби побуту, громадсько­го харчування, житлово-комунально­го господарства, міжміського транспорту;

позачергове влаштування до за­кладів соціального захисту насе­лення, а також обслуговування службами соціального захисту на­селення вдома. У разі неможливо­сті здійснення такого обслугову­вання закладами соціального за­хисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

 

Щорічно до 5 травня учасникам бо­йових дій виплачується одноразова грошова допомога в розмірі, визна­ченому Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, уста­новлених законом про Державний бюджет України.

 

Учасникам бойових дій, які отримали  статус за участь в антитерористичній операції, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається  державна  цільова підтримка  для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

 

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається, зокрема, у вигляді:

 • повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
 • соціальної стипендії;
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 • безоплатного проживання в гуртожитку.

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців