• Карта сайту
 • Роз'яснення Міністерства соціальної політики України та

  департаменту праці та соціального захисту населення

  Житомирської  обласної державної адміністрації

   

  Повернення на роботу

   

  Відповідно до частини 2 ст. 24 За­кону України «Про військовий обо­в'язок і військову службу» закінчен­ням проходження військової служби вважається день вилучення військо­вослужбовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби гро­мадянами України.

   

  Тобто днем фактичного звільнен­ня вважається день вилучення зі списків особового складу військо­вої частини у зв'язку зі звільнен­ням з військової служби (оформ­люється наказом військової части­ни, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). До дня фактичного звільнення праців­никові нараховують та виплачують середній заробіток відповідно до ч. З ст. 119 КЗпП.

   

  Згідно з Положенням про прохо­дження громадянами України війсь­кової служби у Збройних Силах Ук­раїни, затвердженого Указом Прези­дента України від 10.12.2008 р. № 1153, громадяни, звільнені з вій­ськової служби, у п'ятиденний строк після вилучення зі списків особового складу військової частини зобов'яза­ні прибути до районних (міських) вій­ськових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

   

  Відповідно до п.2 ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військо­ву службу» громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, звіль­няються від роботи на час, потрібний для виконання зазначених обов'яз­ків, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

   

  Працівник повинен прибути на ро­боту після звільнення його з військової служби, взяття на військовий об­лік та проїзду до місця проживання (перебування).

   

  Після прибуття працівника на ро­боче місце роботодавцю доцільно вида­ти наказ щодо продовження відповідної трудової діяльності у зв'язку зі звільненням з вій­ськової служби.

   

   

  Переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників

   

  Відповідно до ст. 42 КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в ор­ганізації виробництва і праці пере­важне право на залишення на роботі надається працівникам з більш висо­кою кваліфікацією і продуктивністю праці.

   

  За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в зали­шенні на роботі надається:

   

  Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

   

  Надання відпустки

   

  Після звільнення з військової служ­би працівник має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, в установі, організації, де він працю­вав, за період проходження військо­вої служби.

   

  Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічну основну від­пустку (ст. 6 цього Закону), зарахо­вується час, коли працівник фактич­но не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

   

  Відповідно до ст. 77²  КЗпП та ст. 16² Закону України «Про відпустки» учасни­кам бойових дій, інвалідам війни, статус  яких  визначений  Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на­дається додаткова відпустка із збе­реженням заробітної плати триваліс­тю 14 календарних днів на рік.

   

  Підставою для надання такої відпустки є підтвердження статусу інваліда війни або учасника бойових дій  відповідним посвідченням.

   

  Тривалість додаткової відпустки учасникам бойових дій не залежить від стажу роботи. Правом на відпустку відповідні категорії осіб могли скористатися з 06.06.2015 року. 

   

  Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам вій­ни надається: 

   

  Зазначена додаткова відпустка не переноситься на інший період та не подовжується в разі хвороби працівника, не ділиться на частини та не замінюється грошовою компенсацією. Також  не допускається відкликання працівника з такої відпустки.

   

   

  Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю

   

  Відповідно до абзацу другого п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу ро­боти, стажу роботи за спеціальні­стю, а також до стажу державної служби. Час проходження військо­вої служби за призовом осіб офі­церського складу, а також час про­ходження військової служби в особ­ливий період, що оголошується від­повідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до стажу роботи, що дає право на при­значення пенсії за віком на пільго­вих умовах, якщо на момент призо­ву на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що ого­лошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у профе­сійно-технічному навчальному за­кладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на піль­гових умовах. Час проходження вій­ськової служби в особливий період, що оголошується відповідно до За­кону України «Про оборону Украї­ни», який зараховується до стажу роботи, що дає право на призна­чення пенсії за віком на пільгових умовах, не має перевищувати наяв­ного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умо­вах. Час проходження військово­службовцями військової служби в особливий період, що оголошуєть­ся відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуєть­ся їм до вислуги років, стажу робо­ти, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, ви­значеному Кабінетом Міністрів України.

   

  Надання пільг учасникам бойових дій

   

  Учасникам бойових дій надаються такі пільги:  

   

  Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунку плати за опалення становить 21 м2 опалю­вальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому при­міщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 мна сім'ю.

   

  Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75%  знижка за користування га­зом для опалювання житла на по­двійний розмір нормативної опалю­вальної площі (42 м2 на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 м2 на сім'ю);
  75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу насе­ленню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрально­го опалення;
  безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місце­вості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучен­ня та автобусами приміських і між­міських маршрутів, утому числі внут-рішньорайонних, внутрішньо- та між­обласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності по­свідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизова­ної системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який ви­дається на безоплатній основі;
  користування після виходу на пен­сію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи полі­клініками та госпіталями, до яких во­ни були прикріплені за попереднім місцем роботи;
  щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням потрібних спеціалістів;
  першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закла­дах, аптеках та першочергова госпі­талізація;
  виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% се­редньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а та­кож одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
  переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змі­нами в організації виробництва і пра­ці та на працевлаштування в разі лік­відації підприємства, установи, орга­нізації;
  першочергове забезпечення жит­ловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та пер­шочергове відведення земельних ді­лянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городниц­тва, першочерговий ремонт житло­вих будинків і квартир цих осіб та за­безпечення їх паливом.

   

  Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи вико­нання обов'язків військової служби, забезпечуються житловою площею, в тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністер­ствами, іншими центральними ор­ганами виконавчої влади, підприєм­ствами, установами та організація­ми в розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - про­тягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

  одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт  житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженер­них мереж, комунікацій, а також по­зики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садо­вих ділянок з погашенням позики протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будів­ництва. Ці позики надаються в по­рядку, визначеному Кабінетом Мініс­трів України;

  першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) ко­оперативів, кооперативів з будівниц­тва та експлуатації колективних га­ражів, стоянок для транспортних за­собів та їх технічного обслуго­вування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індиві­дуального будівництва і садових будинків;

  безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, вод­ним, повітряним або міжміським ав­томобільним транспортом незалеж­но від наявності залізничного сполу­чення або проїзд один раз на рік (ту­ди і назад) названими видами транс­порту з 50%-ю знижкою;

  зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету від­повідно до податкового і митного законодавства;

  позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата в роз­мірі 20% тарифів вартості основних та 50% - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном установлюється в розмірі 50% затверджених тарифів;

  першочергове обслуговування підприємствами, установами та органі­заціями служби побуту, громадсько­го харчування, житлово-комунально­го господарства, міжміського транспорту;

  позачергове влаштування до за­кладів соціального захисту насе­лення, а також обслуговування службами соціального захисту на­селення вдома. У разі неможливо­сті здійснення такого обслугову­вання закладами соціального за­хисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

   

  Щорічно до 5 травня учасникам бо­йових дій виплачується одноразова грошова допомога в розмірі, визна­ченому Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, уста­новлених законом про Державний бюджет України.

   

  Учасникам бойових дій, які отримали  статус за участь в антитерористичній операції, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається  державна  цільова підтримка  для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

   

  Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається, зокрема, у вигляді: