Про гарантії працівникам, які проходять військову службу у 2016 році

Статтею 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб - підприємців, де вони працювали на час призову.

 

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більш ніж на строк укладеного контракту зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, де вони працювали на час призову.

 

Частиною 6 ст. 2 Закону України від 25.03.92 р. № 2232 «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено такі види військової служби:

 • строкова військова служба;
 • військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військова служба за контрактом осіб рядового складу;
 • військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
 • військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі — вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи цих закладів);
 • військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
 • військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

 

Таким чином, строкова військова служба, так само як і військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період, є окремими видами служби, але мають спільні гарантії для працівників.

 

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок й умінь для збройного захисту Вітчизни (ч. 7 ст. 2 Закону України від 25.03.92 р. № 2232 «Про військовий обов'язок і військову службу»).

 

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються указом Президента України.

 

Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергового призову визначає Кабінет Міністрів України.

 

Указом Президента України від 29.03.2016 р. № 122 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» було встановлено, що у 2016 р. призови громадян України на строкову військову службу мають відбуватися у травні (починаючи з 5 травня) - червні і жовтні - листопаді. Призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня від­правлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

 

Статтею 1 Закону України «Про оборону України» визначено, що особливий період- це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців щодо прихованої мобілізації чи з мо­менту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

 

Відповідно до ст. 39 Закону України від 25.03.92 р. № 2232 «Про військовий обов'язок і військову службу» призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

 

Призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період проводиться на підставі Указів Президента України. Так, у 2015 р. часткова мобілізація була проведена на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 р. № 15 «Про часткову мобілізацію» у три черги впродовж 210 діб із дня набрання чинності цим Указом. Пунктом 5 цього Указу передбачалося перевести національну економіку України на функціонування в умовах особливого періоду в обсягах, що гарантують безперебійне забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань України під час виконання покладених на них завдань, привести визначені галузі, підприємства, установи та організації у ступінь повної готовності.

 

Іншим окремим видом служби є служба за контрактом.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 25.03.92 р. № 2232 «Про військовий обов'язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, іноземців й осіб без громадянства, пов'язаній з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Громадяни України проходять військову службу в добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

 

Відповідно до п. 18 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153/2008, перший контракт про проходження військової служби укладається з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

 

Згідно з статтею 39 Закону України від 25.03.92 р. № 2232 «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими ч. З і 4ст. 119 КЗпП. а також ч. 1 ст. 51, ч. 5 ст. 53, ч. З ст. 57, ч. 5 ст. 61 Закону України «Про освіту».

 

Таким чином, гарантії щодо збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку у 2016 р. (згідно з чинним законодавством) мають: 

 • працівники, призвані на строкову військову службу, незалежно від факту оголошення мобілізації та/або введення воєнного стану;
 • працівники, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (у разі оголошення мобілізації);
 • працівники, прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації (строк укладеного контракту визначений до закінчення особливого періоду);
 • працівники, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

  

Відшкодування із державного бюджету витрат роботодавців на виплати середнього заробітку починаючи з 1 січня 2016 р. законодавством не передбачене.

 

Оскільки в законодавстві відсутня норма щодо строків виплати заробітної плати в разі збереження її середньомісячного розміру, слід користуватися загальними нормами законодавства. Строки виплати заробітної плати встановлені ст. 115 КЗпП, а саме: регулярно в робочі дні у строки встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таки органів — представниками, обрань ми й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше як два раз на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закінчення періоду, за який провадиться виплата.

 

Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законам України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тягне за собою накладень штрафу на посадових осіб підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності та 4 зичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, в 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Відповідно до ст. 265 КЗпП недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених названими законами, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у 10 кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на даний час – 14500 грн.).

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців