• Карта сайту
 • УКРАЇНА

  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  голови обласної державної адміністрації

   

  21.05.2015

   

  № 154

  Про створення ради регіонального розвитку 

   

   

   

  На виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 «Про Раду регіонального розвитку» та відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою здійснення моніторингу ходу проведення реформ у сфері децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення області і підготовки за результатами моніторингу відповідних пропозицій:


  1. Утворити раду регіонального розвитку при Житомирській обласній державній адміністрації та затвердити її посадовий склад згідно з додатком.


  2. Затвердити Положення про раду регіонального розвитку, що додається.

   

   

  Голова адміністрації С.О. Машковський

    

   

   

    Додаток

  до розпорядження голови

  облдержадміністрації

  21.05.2015    № 154

   

   

  ПОСАДОВИЙ СКЛАД

  ради регіонального розвитку

   

  Голова обласної державної адміністрації – голова ради.
  Перший заступник голови обласної державної адміністрації – виконавчий секретар ради.

   

  Члени ради:

  Голова обласної ради (за згодою).
  Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації.
  Заступник голови обласної державної адміністрації.
  Заступник голови обласної ради (за згодою).
  Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
  Голови районних державних адміністрацій.
  Голови районних рад (за згодою).
  Міські голови міст обласного значення (за згодою).
  Директор регіонального Офісу реформ у Житомирській області (за згодою).
  Виконавчий директор Житомирського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України» (за згодою).

   

   

  Перший заступник

  голови адміністрації

  Г.В. Дмитренко

   

   

    ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови
  облдержадміністрації
  21.05.2015 № 154

   

   

  Положення

  про раду регіонального розвитку

   

  1. Рада регіонального розвитку (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Житомирській обласній державній адміністрації (далі – облдержадміністрація).

   

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

   

  3. Основними завданнями Ради є:

   

  1) сприяння у налагодженні ефективної взаємодії облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування з питання реалізації заходів з державного будівництва, проведення реформ у сфері регіонального розвитку;

   

  2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку області, реалізації механізмів подолання диспропорцій у розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу області, підвищення її інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

   

  3) підготовка та подання Раді регіонального розвитку при Президентові України пропозицій щодо удосконалення механізмів реалізації адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, питань реалізації регіональної державної політики та подальшого розвитку економічно дієздатного та фінансово спроможного місцевого самоврядування;

   

  4) забезпечення реалізації визначених Радою регіонального розвитку при Президентові України першочергових заходів щодо впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування, оптимізації співпраці територіальних громад області з державою, а також забезпечення їх взаємної відповідальності за комплексний розвиток територій;

   

  5) сприяння у врахуванні інтересів області і специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць у проектах нормативно-правових актів з питань регіональної політики, проектах загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля шляхом підготовки відповідних пропозицій до них;

   

  6) реалізація заходів із впровадження міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій територіального розвитку;

   

  7) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

   

  5. Рада має право:

   

  1) запитувати та одержувати в установленому порядку від райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх регіональних асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

   

  2) запрошувати на свої засідання керівників і представників райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх регіональних асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів області, експертів;

   

  3) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

   

  4) створювати тимчасові робочі групи для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

   

  5) організовувати та проводити семінари, засідання за круглим столом, наради, дискусії, а також інші заходи з питань, віднесених до компетенції Ради.

   

  6. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з Радою регіонального розвитку при Президентові України, з регіональним Офісом реформ у Житомирській області, взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, а також з райдержадміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх регіональними асоціаціями.

   

  7. Рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

   

  Головою Ради є голова облдержадміністрації.

   

  Виконавчим секретарем Ради є заступник голови облдержадміністрації, до відання якого віднесені питання регіональної політики.

   

  До складу Ради за посадою входять голова Житомирської обласної ради (далі – обласна рада), заступники голови облдержадміністрації, заступники голови обласної ради, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, голови районних рад, міські голови міст обласного значення, директор регіонального Офісу реформ у Житомирській області, виконавчий директор Житомирського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України».

   

  Голова обласної ради, заступники голови обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного значення, директор регіонального Офісу реформ у Житомирській області, виконавчий директор Житомирського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України» входять до складу Ради за згодою.

   

  8. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

   

  9. Виконавчий секретар Ради:

   

  1) скликає за дорученням голови Ради засідання Ради;

   

  2) забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку питань порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх регіональних асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, а також ведення протоколів засідань Ради;

   

  3) затверджує плани діяльності тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує роботу тимчасових робочих груп;

   

  4) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради, регулярно інформує голову Ради та інших членів Ради з цього питання;

   

  5) виконує за дорученням голови Ради інші завдання.

   

  10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

   

  Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів від затвердженого складу Ради.

   

  11. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Ради є вирішальним.

   

  За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується виконавчий секретарем Ради.

   

  Рішення Ради носять рекомендаційний характер та проводяться в життя шляхом видання розпорядження голови облдержадміністрації.

   

  12.  Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб-сайті облдержадміністрації.

   

  13. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради, її тимчасових робочих груп здійснюється структурними підрозділами та департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

   

   

  Директор департаменту економічного

  розвитку, торгівлі та міжнародного

  співробітництва облдержадміністрації
   О.А. Шатило

   

   

  Завантажити розпорядження