Розпорядження № 2 від 12.01.2015 "Про схвалення проекту рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2015 рік” та Прогнозу обласного бюджету на 2016 і 2017 роки"

Версія для друку
1563

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

12.01.2015                                                                                                                                                  № 2

 

Про схвалення проекту рішення

обласної ради „Про обласний

бюджет на 2015 рік”

та  Прогнозу обласного

бюджету на 2016 і 2017 роки

 

Відповідно до статті 21 та пункту 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

1. Схвалити проект рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2015 рік” та Прогноз обласного бюджету на 2016 і 2017 роки, що додаються.

 

2. Внести проект рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2015 рік” на розгляд і затвердження обласної ради.

 

3. Доручити директору департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ємченко Г.Г. доповісти на пленарному засіданні обласної ради з питання проекту обласного бюджету на 2015 рік.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                 С.О. Машковський

  

                                         

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації                                                                                

12.01.2015                 № 2

 

ПРОГНОЗ
обласного бюджету на 2016 і 2017 роки 

1. Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2016 та 2017 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2015 рік, регіональних цільових програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники на виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної  економіки України основними завданнями обласного бюджету є:

формування сприятливого макроекономічного середовища;

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зменшення тіньового обігу готівки;

підтримка у проведенні уніфікації і стандартизації адміністративних та соціальних послуг, що надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади спрямованих на покращення добробуту та якості життя населення, удосконалення системи надання пільг і допомог з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для споживачів;

підтримка у проведенні ефективної бюджетно-податкової політики для здійснення трансформації територіальної організації влади, формування нових міжбюджетних відносин з урахуванням законодавства щодо реалізації права територіальних громад на об'єднання;

підтримка структурних реформ у реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

підтримка економічного зростання регіонів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів.

Індикативні прогнозні показники обласного бюджету на 2016 та 2017 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту обласного бюджету на 2016 рік.

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та як наслідок збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів.

 

Індикативні показники економічного та соціального розвитку області на 2016 та 2017 роки

 

Прогноз на 2015 рік передбачає такі показники: падіння валового регіонального продукту становитиме 2,0 відсотка, валова додана вартість зменшиться до 22930,6 млн. грн., індекс промислового та сільськогосподарського виробництва прогнозується на рівні 102,6 відсотка, індекс виконання будівельних робіт – 102,0 відсотка. Фонд оплати праці прогнозується на рівні 7708,0 млн. гривень, середньомісячна заробітна плата складе 2840 гривень та в реальному вимірі зменшиться на 1,8 відсотка. Прибуток підприємств очікується на рівні 1550,0 млн. гривень. Обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 2,1 відсотка та становитиме 641,4 млн. дол. США, обсяг імпорту зменшиться на 3,7 відсотка і складе 270,6 млн. дол. США.

З огляду на те, що на сьогодні дуже важко врахувати у прогнозі макропоказників весь спектр непередбачуваних факторів та загроз подальшого розвитку економіки через швидкозмінні події в країні, департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації було розроблено два сценарії: перший – оптимістичний                           та другий - песимістичний.

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників прогнозу обласного бюджету на 2016 і 2017 роки було обрано песимістичний сценарій.

У 2016 та 2017 роках прогнозується зростання валового регіонального продукту на рівні 1% та 2%. Така тенденція забезпечуватиметься, насамперед, поступовим поліпшенням умов для інвестиційних вкладень, що зумовить додаткове залучення коштів на оновлення основних фондів, упровадження нових технологій та призведе дозростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, будівництва, розширення виробництва товарів та послуг, розвитку транспорту, торгівлі та інших видів діяльності.

Прогнозний індекс промислового виробництва у 2016 та 2017 роках складе 99,8% та 100,4% відповідно.

У 2016 та 2017 роках передбачаються такі прогнозні індекси промислового виробництва, зокрема: промислової продукції добувної промисловості і розроблення кар’єрів 103% та 103,5% відповідно, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 101% та 101%, промислової продукції текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 100,5% та 101%, промислової продукції виробництва виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічна діяльність 101% та 101,5%, промислової продукції виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 100,5% та 101%, промислової продукції виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100% та 100,5% промислової продукції виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 99% та 99,5%, промислової продукції металургійного виробництва 99% та 100%, промислової продукції машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 94% та 96%.

Розвиток промисловості у 2016 – 2017 роках у значній мірі залежатиме від стабілізації фінансової ситуації в країні, проведення структурних реформ у промисловому секторі, вирішення проблеми з поставкою газу в Україну, відновлення економічних зв’язків з партнерами східних областей України, подальшої переорієнтації ринків збуту продукції з російського на європейський та інші ринки. За рахунок ужиття заходів, спрямованих на інтенсивне впровадження промисловими підприємствами енергозбереження та зниження рівня енергоємності продукції пропонується підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва.

У 2016 – 2017 роках очікуються позитивні тенденції у сільськогосподарському виробництві області. Прогнозний показник обсягу виробництва валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року складе у 2016 році 8,9 млрд. грн., у 2017 році – 9,1 млрд. грн. та зросте у порівнянні з попереднім роком на 1,4% та 1,8% відповідно.

Сільськогосподарськими підприємствами області протягом 2016-2017 років передбачається проведення реконструкції тваринницьких комплексів для відгодівлі свиней, приміщень для відгодівлі птиці, а також будівництво і реконструкція комбікормово-елеваторних комплексів.

Прогнозований обсяг капітальних інвестицій у 2016 році у порівнянні з попереднім роком зросте на 0,6%, 2017 році – на 2%. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області зросте у 2016 році на 11,5% порівняно з 2015 роком, а у 2017 році порівняно з 2016 роком на 6,5%.

Експорт товарів у 2016 році у порівнянні з попереднім роком зменшиться на 0,7%, а у 2017 році зросте на 1,1%. Імпорт товарів та послуг у 2016-2017 роках у порівнянні з попереднім роком зросте на 2,7% та 4,5%.

У 2016-2017 роках прогнозується зростання середньомісячної номінальної заробітної плати з 2840 грн. у 2015 році до 3170 грн. у 2016 році та 3380 грн. у 2017 році.

Індекс реальної заробітної плати складе у 2016 році – 100,1%, у 2017 році – 100,6%.

 

2. Індикативні прогнозні показники обласного бюджету

на 2016 і 2017 роки

 

За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

 

2016 рік, млн.грн.

 

у відсотках до 2015 року

2017 рік, млн.грн.

у відсотках до 2016 року

Доходи загального та спеціального фондів

467,0

105,7

483,0

103,4

Міжбюджетні трансферти

3254,3

112,0

3469,0

106,6

Загальний обсяг доходів 

3721,3

111,2

3952,0

106,2

Загальний обсяг видатків

3720,3

111,2

3951,0

106,2

Сальдо кредитування

1,0

100,0

1,0

100,0

у т.ч. – надання кредитів

1,0

100,0

1,0

100,0

          - повернення кредитів

 

 

 

 

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу

 

Прогноз доходної частини обласного бюджету на 2016 та 2017 роки розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, з урахуванням досвіду європейських країн у сфері середньострокового бюджетного планування.

Прогноз доходів бюджету на 2016 та 2017 роки обраховано відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №404 (зі змінами та доповненнями).

 

Індикативні прогнозні показники доходів обласного бюджету

на 2016 і 2017 роки

Найменування

2016 рік млн.грн.

у % до 2015 року

2017 рік млн.грн.

у % до 2016 року

Обсяг доходів загального фонду

360,0

107,3

375,0

104,2

у тому числі:

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

233,0

105,7

243,0

104,3

ресурсні платежі

74,0

104,2

75,0

101,4

плата за надання адміністративних послуг

18,0

105,3

18,0

100,0

Обсяг доходів спеціального фонду

107,0

100,5

108,0

100,9

у тому числі:

 

 

 

 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

1,1

100,0

1,1

100,0

Р А З О М

467,0

105,7

483,0

103,4

Прогноз доходів загального фонду на 2016 рік становить 107,3% до прогнозних показників на 2015 рік. У 2017 році зростання доходів загального фонду до 2016 року складе  104,2%.

Найбільшу питому вагу (близько 65 %) в складі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 233,0 млн.грн. у 2016 році та 243,0 млн.грн. у 2017 році. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків та 20 відсотків із доходу, що перевищує десять мінімальних заробітних плат)  та  з урахуванням подальшого зростання заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.

Прогноз доходів спеціального фонду на 2016 рік складає 100,5% до прогнозу 2015 року, у 2017 році –  100,9% до 2016 року.

 

1) Наповнення місцевих бюджетів

Пріоритетними напрямами розвитку Житомирської області на 2016-2017 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення області.

З урахуванням мети, регіональна економічна політика в області буде спрямована на такі основні напрями:

розвиток та модернізація індустріального виробництва;

розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки;

сприяння у залученні інвестицій в економіку області та подальшому розвитку підприємницької діяльності;

забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури.

Основними завданнями щодо активізації підприємницької діяльності будуть:

Підвищення ефективності роботи дозвільних центрів у містах і районах щодо видачі дозвільних документів. Підтримання належного матеріально-технічного стану дозвільних центрів.

Проведення аналізу щодо дотримання контролюючими органами вимог законодавства у здійсненні функцій державного нагляду у сфері господарської діяльності. Запровадження «гарячих ліній», «телефонів довіри» в контрольних органах для постійного інформування суб’єктів господарської діяльності та оперативного реагування на випадки порушень законодавства при проведенні перевірок.

Покращення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності. Проведення обласного конкурсу «Кращий підприємець року» в рамках проведення заходів до Дня підприємця та відзначення кращих суб’єктів підприємництва. Постійне інформування суб’єктів господарювання з питань внесення змін у законодавстві щодо ведення підприємницької діяльності.

Оприлюднення інформації про майно, обладнання, устаткування державної і комунальної форм власності, що можуть бути запропоновані суб’єктам підприємництва  для продажу чи передачі в оренду. Сприяння у створенні малих підприємств у сільській місцевості, зокрема у сфері сільського туризму, розвитку народних промислів, відродженні національних традицій, ремісництва. Розповсюдження досвіду кращих суб’єктів малого бізнесу.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в регіоні шляхом проведення постійного відкритого діалогу органів влади із суб’єктами господарювання, громадськими організаціями підприємців  з усіх питань, що заважають підприємницькій діяльності.

Очікувані результати:

зростання кількості малих підприємств;

збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємництві;

збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;

збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції регіону;

зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

2) Видатки  обласного бюджету на 2016 і 2017 роки

Прогноз видатків бюджету на 2016 і 2017 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

Прогноз видатків обласного бюджету на 2016 рік становить 3720,3 млн.грн. або 111,2% до 2015 року, на 2017 рік - у сумі 3951,0 млн.грн. та 106,2% до 2016 року.

 

Індикативні прогнозні показники видатків обласного бюджету

на 2016 і 2017 роки

 

2016 рік, млн.грн.

 

у відсотках до 2015 року   

2017 рік, млн.грн.

у відсотках до 2016 року

 Загальний обсяг видатків

3720,3

111,2

3951,0

106,2

Державне управління

9,1

111,2

9,7

106,2

Освіта

542,5

111,2

576,1

106,2

Охорона здоров’я

636,9

111,2

676,4

106,2

 

2016 рік, млн.грн.

 

у відсотках до 2015 року   

2017 рік, млн.грн.

у відсотках до 2016 року

Соціальний захист та соціальне забезпечення

191,2

111,2

203,0

106,2

Культура і мистецтво

55,9

111,2

59,4

106,2

Фізична культура і спорт

28,0

111,2

29,7

106,2

Міжбюджетні трансферти

2186,1

111,2

2321,7

106,2

Видатки, не віднесені до основних груп

70,6

111,2

75,0

106,2

Державне управління

 

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування депутатів і виконавчого апарату обласної ради, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів обласних програм соціально-економічного розвитку.

У 2016 та 2017 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм;

забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами обласної ради;

забезпечити принцип прозорості у діяльності обласної ради;

забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату обласної ради згідно з чинним законодавством.

Основні результати, яких планується досягти, є: забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами обласної ради, прийняття низки обласних цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату обласної ради згідно з чинним законодавством.

 

Освіта

До прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» та запровадження на його основі системи модернізації дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти вважати пріоритетними завданнями на 2016 - 2017 роки:

 

забезпечення стабільного функціонування галузі;

запровадження нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму громадян України;

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;

оптимізація мережі навчальних закладів та установ освіти, розвиток освітніх округів;

реформування системи інтернатних закладів;

посилення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у ДНЗ, інклюзивних класів у ЗНЗ;

модернізація мережі та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог регіонального ринку праці;

Основні результати, яких планується досягти:

модернізація мережі навчальних закладів буде здійснюватися відповідно до специфіки регіону, демографічних змін та економічної доцільності. Додатково буде створено 6 освітніх округів;

інклюзивним навчанням буде охоплено 100 відсотків дітей з особливими освітніми потребами, які його потребують;

розвиток освітніх округів, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

зміцниться навчально-матеріальна база професійно-технічних навчальних закладів, підвищиться рівень підготовки робітничих кадрів.

 

Охорона здоров’я

 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, включаючи оплату праці медичного персоналу з урахуванням обсягів та якості роботи;

удосконалення системи кадрового забезпечення галузі;

удосконалення системи управління якістю медичної допомоги та впровадження системи моніторингу індикаторів якості;

залучення громадських організацій та Асоціацій медичних працівників до оцінки якості медичної допомоги;

подальший розвиток формулярної системи лікарських засобів на засадах доказової медицини;

формування системи безперервного поліпшення якості медичного обслуговування, у т.ч. моніторинг задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

проведення акредитації закладів охорони здоров’я на  підставі незалежного оцінювання діяльності та удосконалення критеріїв акредитації відповідно до європейських підходів;

оптимізація мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні та у відповідності з нормативами забезпеченості;

подальша модернізація екстреної медичної допомоги;

забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських засобів.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

підготовка до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;

зниження рівня загальної захворюваності населення на 0,5%;

зменшення показника смертності від СНІДу на 0,1%;

зниження рівня смертності від онкологічних захворювань на 0,1%;

зменшення рівня захворюваності та смертності населення на туберкульоз на 1%;

зниження загального коефіцієнта дитячої смертності  на 3%;

зниження смертності від інсультів та інфарктів на 0,5 та 2,0%.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Соціально-економічна криза в Україні призвела до суттєвого зниження життєвого рівня переважної більшості населення, зростання безробіття і неповної зайнятості, перерозподілу трудових ресурсів з легального сектору економіки в «тіньовий», збільшення поляризації суспільства за життєвим рівнем. Об’єктивні процеси соціально-економічних перетворень позначаються в першу чергу на окремих категоріях соціально вразливих груп населення, що потребує постійного врахування змін умов життєдіяльності і своєчасного формування адекватної програми соціального захисту. Саме тому проблема соціального захисту  окремих категорій соціально вразливих груп населення визнана як одна із пріоритетних.

Пріоритетами соціальної політики на цей період є створення  умов для забезпечення гідного життєвого рівня населення, розвитку трудового потенціалу, формування середнього класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів.

У 2016 та 2017 роках передбачається здійснити такі заходи:

поетапне підвищення прожиткового мінімуму для основних соціальних груп населення з метою доведення його до фактичного розміру;

поетапне підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою доведення його до розміру мінімальної заробітної плати;

поетапне підвищення розмірів видів державної допомоги з метою доведення доходів малозабезпечених громадян до рівня відповідного прожиткового мінімуму;

збільшення обсягу надання соціальних послуг сім'ям з дітьми;

підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

поліпшення надання соціальних послуг одиноким престарілим громадянам, інвалідам усіх категорій, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам;

забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;

запровадження нових підходів до оцінки доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;

створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку й управління коштами соціальної сфери та впровадження  електронних соціальних  карток;

розширення сфери застосування адресного підходу під час використання бюджетних коштів на соціальний захист громадян;

підвищення рівня середньої заробітної плати в бюджетній сфері;

створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надається малозабезпеченим верствам населення;

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками.

 

Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у галузі культури і мистецтва є:

забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, національної бібліотечної та музейної політики;

реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг, культурної діяльності для кожного громадянина;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

 збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів Житомирщини;

розвиток аматорського мистецтва області шляхом проведення творчих звітів районів та міст області;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області;

зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників області шляхом підвищення їх фахового рівня;

проведення міжнародних, регіональних, обласних конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів шкіл естетичного виховання області;

зміцнення кадрового потенціалу викладачів шкіл естетичного виховання області шляхом підвищення їх фахового рівня;

забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі державними та обласними періодичними виданнями, у розрізі кожного сільського бібліотечного закладу;

підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації;

проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складення електронних паспортів за єдиною формою;

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини;

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об'єктів культурної спадщини;

Результативні показники, які планується досягти у 2015-2017 p.:

збільшення кількості читачів до 56,35 тис. осіб;

збільшення бібліотечного фонду до 5879,53 тис. грн.;

збільшення кількості книговидач до 1166,0 тис. одиниць;

збільшення кількості відвідувачів музеїв до 153,73 тис. осіб;

збільшення кількості експонатів до17,06 тис. одиниць;

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості культурно-освітніх та мистецьких заходів до 100 одиниць;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, збільшення кількості показаних вистав до 777 одиниць;

Пріоритетами розвитку у галузі молодіжної, сімейної, гендерної політика є:

розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади області;

сприяння у розвитку ділової активності та ініціативи молоді;

упровадження здорового способу життя;

будівництво житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам;

активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

формування відповідального батьківства та материнства;

формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;

удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;

координація діяльності  органів влади, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми;

організація оздоровлення дітей на базі обласних дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в осінньо-зимовий та весняний період;

відновлення роботи непрацюючих позаміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку;

збільшення кількості оздоровлених дітей.

Пріоритетами розвитку у галузі фізичної культури і спорту є:

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури із залученням інвесторів;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я населення;

збільшення рівня охоплення дітей до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах.

3) Кредитування бюджету

Джерелами формування обласного бюджету у частині кредитування є доходи загального фонду обласного бюджету та повернення коштів, наданих з обласного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пені і відсотків за користування кредитом.

Надання кредитів з обласного бюджету здійснюється за двома програмами: молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам і індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Із загального фонду обласного бюджету на ці цілі щороку виділяється більше 1,0 млн.грн.

 

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники видатків обласного бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) визначені Комплексною програмою регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 15.12.2011 № 322.

 

Прогнозні показники видатків на 2016 та 2017 роки, які забезпечуватимуть протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів)

 

тис. грн.

№ з/п 

Назва інвестиційної програми (проекту)

Строк реалізації

Кошти державного та обласного бюджету

2016 рік

2017 рік

1.

Центральний стадіон у м. Житомирі – реконструкція

2013-2017

4000

4000

2.

Житомирський обласний онкологічний диспансер - будівництво

2013-2019

5000

5000

3.

Лікувальний корпус на 75 ліжок з напівбоксами для лікування хворих на хронічний та хіміорезистентний туберкульоз в смт Гуйва Житомирського району - будівництво

2014-2019

5000

5000

4.

Музей природи-майдан Замковий, 4 в

м. Житомирі - будівництво

2012-2017

5000

5000

 

РАЗОМ

 

19000

 

19000

 

 

5. Міжбюджетні  відносини

Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік складає
3 254,3 млн.грн., або 112,0 % до 2015 року, на 2017 рік – 3 469,0 млн.грн., або 106,6 % до 2016 року.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2016 і 2017 роки

 

 

2016 рік, млн.грн.

 

у відсотках до 2015 року

2017 рік, млн.грн.

у відсотках до 2016 року

Базова дотація

65,3

112,0

69,6

106,6

Субвенції 

3189,0

112,0

3399,4

106,6

Р А З О М

3254,3

112,0

3469,0

106,6

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

 

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації                                                                    В.І. Поліщук

  

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців