Розпорядження № 312 від 23.09.2015 "Про затвердження Положення про колегію у новій редакції та новий склад колегії обласної державної адміністрації"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

23.09.2015

 

№ 312

Про  затвердження  Положення про колегію у новій редакції  та новий склад колегії обласної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року № 831 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», пункту 2 розділу IX Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.05.2007 № 147, та у зв’язку з кадровими змінами у складі керівництва облдержадміністрації, окремих обласних установ, припиненням повноважень громадської ради при облдержадміністрації:

 

1. Затвердити Положення про колегію обласної державної адміністрації у новій редакції, що додається.

 

2. Затвердити новий склад колегії обласної державної адміністрації згідно з додатком.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 10.02.2015 № 39 «Про затвердження Положення про колегію у новій редакції та новий склад колегії обласної державної адміністрації».

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

облдержадміністрації
23.09.2015 № 312

 

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію обласної державної адміністрації у новій редакції

 

I. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії обласної державної адміністрації (далі - Колегія).
2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання обласною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії обласної державної адміністрації приймається головою обласної державної адміністрації.

 

II. Функції колегії

 

Колегія:
1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності обласної державної адміністрації.
2. Розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства;
забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на неї завдань;
розширення міжнародного співробітництва на території області;
формування та реалізації державної політики на території області.
3. Розглядає стан виконавської дисципліни та організацію виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації.

4. Обговорює проекти прогнозів і програм соціально-економічного розвитку, бюджету області, інших регіональних програм та визначає шляхи їх реалізації.
5. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.
6. Обговорює пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.
7. Аналізує стан роботи обласної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
8. Розглядає результати роботи обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції).
9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.
10. Заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.
11. Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, з місцевою держадміністрацією.
12. Розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.
13. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію.

 

III. Склад колегії

 

1. До складу колегії входять:
голова обласної державної адміністрації (голова колегії), голова обласної ради (за згодою, заступник голови колегії), перший заступник голови облдержадміністрації (заступник голови колегії), заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації (секретар колегії), заступник голови облдержадміністрації (секретар колегії), директори департаментів, начальники управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.
До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), а також керівники районних державних адміністрацій.
До складу колегії обласної державної адміністрації за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, всеукраїнських спілок та об’єднань, організацій роботодавців, підприємств, наукових і навчальних установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.
2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою обласної державної адміністрації.
Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків за розпорядженням голови обласної державної адміністрації.


IV. Організація роботи колегії

 

1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії,
а також спільні засідання з колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Робота колегії проводиться відповідно до затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації планів роботи на квартал, в яких зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата та час проведення засідань.
3. Затверджений порядок денний колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до проведення засідання, членам колегії, керівникам територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, головам районних рад, міським головам, керівникам підприємств, установ, організацій.
4. Додаткові питання до розгляду на засіданнях колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом роботи на квартал здійснюється організаційним відділом апарату облдержадміністрації і передається секретарю колегії, який за місяць до засідання подає його голові колегії для погодження.
7. На засідання колегії подаються:
1) Проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача (співдоповідача) з кожного питання.
2) Довідка з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтування висновків і пропозицій.
3) Проект рішення колегії по кожному питанню окремо.
4) Список запрошених та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.
5) Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
8. Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів облдержадміністрації та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів. І не пізніше як за 10 днів до проведення засідання колегії передають підготовлені матеріали до організаційного відділу апарату облдержадміністрації.
9. Секретар колегії здійснює контроль за своєчасністю подання матеріалів та правильністю їх оформлення.

 

V. Порядок проведення засідання колегії

 

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови колегії, у разі відсутності голови та заступника голови колегії – секретар колегії.
2. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж половина загальної кількості членів колегії.
3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
4. Порядок денний, регламент засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом відкритого голосування.
5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
6. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
9. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
10. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).
11. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій.

12. Протоколи колегії оформляє відділ діловодства та контролю апарату облдержадміністрації у триденний термін після проведення засідання колегії.

13. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

14. Технічний запис доповідей, висловлених зауважень та внесених пропозицій на засіданні колегії, забезпечує відділ господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.

15. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється господарським та фінансовим відділами апарату обласною державною адміністрацією.

 

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

 

1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють: перший заступник, заступники голови, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, відділ діловодства та контролю апарату облдержадміністрації.

2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

Перший заступник
голови адміністрації

Г.В. Дмитренко
   
   
 

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
23.09.2015 № 312

 

Склад
колегії обласної державної адміністрації

 

Машковський

Сергій Олександрович

-

голова облдержадміністрації, голова колегії

     

Француз

Віталій Йосипович

-

голова обласної ради, заступник голови колегії (за згодою)

     

Дмитренко

Геннадій Васильович

-

перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови колегії

     

Лагута

Ярослав Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації – секретар колегії

     

члени колегії:

 

Бражевський

Володимир Миколайович

-

заступник  начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях (за згодою) 

     

Сечін

Сергій Миколайович

-

в.о. начальника управління Держпраці в області (за згодою) 

     

Годований

Руслан Миколайович

-

заступник голови обласної ради (за згодою) 

     

Бутенко

Сергій Григорович

-

голова правління об’єднання організацій роботодавців в області (за згодою) 

     

Ємченко

Ганна Григорівна

-

директор департаменту фінансів облдержадміністрації 

     

Заінчковський

Іван Адамович

-

начальник головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою) 

     

Залесський

Микола Олександрович

-

військовий комісар Житомирського обласного військового комісаріату (за згодою) 

     

Курінський

Андрій Борисович

-

начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою) 

     

Забродський

Михвйло Віталійович

-

генерал-майор, командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України (за згодою)

     

Нікітчук

Ігор Валерійович

-

начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області (за згодою)

     

Паламарчук

Неля Анатоліївна

-

голова Федерації профспілок області (за згодою)

     

Пахнюк

Володимир Васильович

-

начальник управління Служби безпеки України в області (за згодою)

     

Рудик

Валерій Степанович

-

начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області (за згодою)

     

Саух

Петро Юрійович

-

ректор Житомирського державного університету ім. І.Я.Франка (за згодою)

     

Сокальський

Сергій Вікторович

-

голова обласної асоціації сільських та селищних рад, Глибочицький сільський голова Житомирського району (за згодою) 

     

Стельмах

Володимир Васильович

-

голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації (за згодою) 

     

Цимбалюк

Любов Володимирівна

-

в.о. Житомирського міського голови (за згодою)

 

 

Перший заступник голови
адміністрації

Г.В.Дмитренко

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців