Розпорядження № 382 від 17.11.2015 "Про затвердження плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації в області Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

17.11.2015

 

№ 382

Про затвердження плану заходів
на 2015-2017 роки з реалізації в
області Державної стратегії
регіонального розвитку на
період до 2020 року

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення виконання в області плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821:


1. Затвердити план заходів на 2015-2017 роки з реалізації в області Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – план), що додається.


2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкомам міських рад, відповідно до компетенції:
1) Забезпечити виконання плану у встановлені строки.
2) Інформувати щопівроку до 18 лютого та 20 серпня департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання плану.


3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації щопівроку до 28 лютого та 30 серпня подавати облдержадміністрації зведену інформацію про виконання плану.


4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації
17.11.2015 № 382

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2015-2017 роки з реалізації в області Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

 

Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

I. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

1.

Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі плану заходів з реалізації стратегії розвитку Житомирської області на 2015-2017 роки

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені в обласному та місцевих бюджетах

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

розроблені інвестиційні програми (проекти)

2.

Участь у розробленні та внесенні змін до державних цільових програм та галузевих програм (за необхідності) та забезпечення спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

100 відсотків розроблених галузевих програм чи актів щодо внесення змін до них

II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

3.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіону, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва,  енерго - та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення

місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога ЄС

постійно

департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)         

100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів)

4.

Підготовка та подання  Кабінету Міністрів України (за необхідності) пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів

бюджетні призначен-ня головних розпо-рядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України

вересень 2016 року

департаменти облдержадміністрації: містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

внесені пропозиції до проекту нормативно-правового акта

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

5.

Підготовка та подання для конкурсного відбору Мінрегіону України проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

секторальна бюджетна підтримка ЄС, бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

січень

2016 року, надалі - до 1 жовтня року, що передує плановому

департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

розроблені проекти та подані до Мінрегіону України

Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства

6.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіоні, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представників бізнесу

бюджетні призначен-ня головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

постійно

департаменти облдержадміністрації: містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

збільшена щороку кількість проектів державно-приватного партнерства у регіонах

Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

7.

Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:

 

1) розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р.      № 696;

бюджетні призначен-ня головних розпо-рядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

служба автомобільних доріг у Житомирській області (за згодою), райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

поліпшення стану автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії)

 

2) підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

структурні підрозділи облдержадміністрації,

міські ради (за згодою)

зменшення демографічного навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років у міській місцевості

 

3) поліпшення транспортної доступності в межах регіону, у тому числі під час реаліза-ції: Державної цільової програми реформу-вання залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабі-нету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390; Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696; Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки;

управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

служба автомобільних доріг у Житомирській області (за згодою),

Коростенська дирекція залізничних перевезень Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

поліпшення стану автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії)

 

4) розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми розвитку водного госпо-дарства та екологічного оздоровлення ба-сейну річки Дніпро на період до 2021 року; Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки, затвердженої постановою Кабі-нету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 ; Державної цільової еконо-мічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013- 2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 ; галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки»;

департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,

Житомирське обласне управління водних ресурсів (за згодою),

служба автомобільних доріг у Житомирській області (за згодою), райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою).

збільшення обсягу валової продукції сільського господарства (до очікуваних показників 2015 року) - на 0,9 відсотка; зменшення демографічного навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років у сільській місцевості

 

5) розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації:

освіти і науки,

сім’ї, молоді та спорту,

обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),

служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою).

збільшення кількості зайнятих економічною діяльністю (віком 15-70 років)

 

6) підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону, у тому числі під час реалізації Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня  2007 р. № 1395;

департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління освіти і науки облдержадміністрації,

вищі учбові заклади області (за згодою)

збільшення  обсягу реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, збільшення

обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

 

7) розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональному товарному ринку, у тому числі під час реалізації галузевої програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до    2020 року;

департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

збільшення кількості малих  та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, збільшення прибутку підприємств (до оподаткування)

 

8) раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

управління облдержадміністрації:

екології та природних ресурсів,

культури,

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

збільшення пито-мої ваги утилізо-ваних відходів (до загальної кількості утворених відходів), збільшення  площі земель природно-заповідного фонду та  питомої ваги площі природно-заповідного фонду до площі району, міста, області

 

9) розвиток транскордонного співробітництва;

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

збільшення експорту товарів у розрахунку на одну особу

 

10) диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіоні, у тому числі під час реалізації державної галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року;

управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації,

департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

зменшення енергоємності валового регіонального продукту

 

11) відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей (відповідно до участі у даних заходах Житомирської області);

департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація зазначених областей

 

12) захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території України (відповідно до участі у даних заходах Житомирської області);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації

 

 

13) узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій, у тому числі під час реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року;

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

зростання валового регіонального продукту (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, зростання наявного доходу у розрахунку на одну особу, збільшення  обсягу коштів, спрямованих на фінансування програм і проектів розвитку у регіоні

 

14) створення умов для продуктивної праці населення;

департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації:

сім’ї, молоді та спорту,

освіти і науки,

охорони здоров’я,

обласний центр зайнятості (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

зростання продуктивності праці, зниження рівня безробіття за методологією Міжнародної організації праці

 

15) створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців;

департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

 

 

 

16) підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

департаменти облдержадміністрації:

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства,

праці та соціального захисту населення,

управління облдержадміністрації:

освіти і науки,

агропромислового розвитку,

обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді (за згодою), райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

зменшення загального коефіцієнту вибуття сільського населення

 

17) модернізація системи освіти;

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

збільшення охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у міській та сільській місцевості

 

18) створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки; галузевої  державної програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року;

управління облдержадміністрації:

охорони здоров’я,

освіти і науки,

сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), зниження рівня смертності на         1 тис. населення

 

19) соціокультурний розвиток;

управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

стратегічні завдання розвитку культури, визначені у плані заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року

 

20) надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому числі під час реалізації Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до  2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

 

 

21) надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249; Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967; галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки»

департаменти облдержадміністрації:

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства,

праці та соціального захисту населення,

фінансів,

управління облдержадміністрації:

сім’ї, молоді та спорту,

агропромислового розвитку,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

збільшення питомої ваги утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів), збільшення рівня обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській та сільській місцевості

 

22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіоном та громадами;

департаменти облдержадміністрації: містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, фінансів,

праці та соціального захисту населення, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я,

освіти і науки,

сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

 

 

23) розвиток прикордонних територій

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

головне управління ДФС у Житомирській області (за згодою),

Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України (за згодою),

Житомирський прикордонний загін (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

 

III. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

8.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року та плану заходів з її реалізації на 2015-2017 роки, оприлюднення, підготовка звіту про їх результати

місцевий

бюджет

до

25 січня року, наступного за звітним

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації,

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою),

вищі учбові заклади області (за згодою),

громадські організації (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

підготовлений звіт

9.

Проведення моніторингу стану виконання завдань, зазначених у пункті 7 цього плану заходів, для подання Мінрегіону України інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

щопівроку до 28 січня та до 30 липня

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації,

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

надана інформація

10

Участь у розробленні та поданні пропозицій Кабінету Міністрів України до порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіонів та індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року (за необхідності)

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, міжнародна технічна допомога

до 1 вересня 2016 року

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

надані пропозиції

11

Підготовка та подання Мінрегіону України, за результатами проведеного моніторингу реалізації Стратегії, пропозицій щодо коригування завдань, продовження періоду її дії (за необхідності)

листопад 2017 року

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації,

надані пропозиції

12

Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, підготовка та подання Мінрегіону України звіту про його результати

місцевий

бюджет

щопівроку до 28 січня та до       30 липня

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації,

територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою),

вищі учбові заклади області (за згодою),

громадські організації (за згодою), райдержадміністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

звіт

IV. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

13

Визначення структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідального за впровадження проектів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів для їх працівників та забезпечення здійснення ними інформаційно-роз’яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні

місцевий бюджет, технічна допомога ЄС та інших міжнародних донорів

постійно

департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації,

інші структурні підрозділи облдержадміністрації

визначений структурний підрозділ

 

 

Перший заступник
голови адміністрації

Г.В.Дмитренко


 

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців