Розпорядження № 40 від 10.02.2015 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Версія для друку
1600

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

10.02.2015

 

№ 40

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

  

Відповідно до ст.ст. 46, 90 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 2, 16, 23 Закону України " Про місцеві державні адміністрації", ст.ст. 20-22, 24, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами та доповненнями), з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету, спрямованих на пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:


1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.


2. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                      

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

10.02.2015               № 40

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи


І. Загальні положення


1. Порядок використання коштів обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Порядок), розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».
2. Цей Порядок визначає механізм нарахування, фінансування видатків з обласного бюджету для відшкодування витрат на медичне обслуговування вказаної категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ІІ. Мета та напрями використання бюджетних коштів


1. Метою використання бюджетних коштів є забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного (пільгового) зубопротезування.
2. Фінансування видатків відповідно до рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік здійснюється на:
забезпечення безплатними ліками громадян відповідно до статей 20-22, 24, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", за місцем їх реєстрації;
надання пільг постраждалим громадянам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, та потерпілим дітям за місцем їх реєстрації на безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров’я України).


ІІІ. Відповідальні виконавці бюджетної програми


1. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на здійснення заходів щодо відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є департамент праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (далі – головний розпорядник коштів).
2. Одержувачами цих коштів та надавачами послуг (далі – надавачі послуг) є:
аптечні установи – здійснюють відпуск ліків за пільговими рецептами лікарів;
лікувально-профілактичні заклади, стоматологічні установи, територіальні медичні об’єднання та лікарні, які у своїй структурі мають стоматологічні підрозділи – надають послуги з безплатного (пільгового) зубопротезування.

ІV. Критерії розподілу видатків між адміністративно-територіальними одиницями та умови відбору суб'єктів господарювання

1. Кошти, передбачені в обласному бюджеті на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, перераховуються департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації головному розпоряднику коштів – департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації відповідно до помісячного розпису, у межах бюджетних призначень, установлених кошторисом.
2. Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, між районами та містами обласного значення здійснюється головним розпорядником коштів пропорційно чисельності постраждалих осіб усіх категорій, які мають право на пільгове медичне забезпечення і зареєстровані на території певної адміністративної одиниці.
3. Кошти, передбачені в обласному бюджеті на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням пільгового медичного забезпечення постраждалих громадян, суб’єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності:
аптечним установам у розмірі фактичної вартості виданих ліків відповідно до реєстрів рецептів на пільговий відпуск медикаментів;
стоматологічним закладам – у розмірі фактичної вартості наданих послуг відповідно до актів виконаних робіт.
У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання коштів аптечними установами або стоматологічними закладами, надавачі пільг повертають їх головному розпоряднику коштів у місячний термін.
4. Надавачі послуг з пільгового медичного забезпечення визначаються на конкурсних засадах.
Районні державні адміністрації та міські ради з метою визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, утворюють комісії, до складу яких входять:
заступник голови районної державної адміністрації, заступник міського голови (голова комісії);
представники таких підрозділів районної державної адміністрації у районах або міської ради у містах:
праці та соціального захисту населення;
охорони здоров’я;
фінансового;
державної фінансової інспекції.
Склад комісії затверджує голова районної державної адміністрації, міський голова.
Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів після її утворення розміщує у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку необхідних для участі в конкурсі документів, строків та умов їх подання.
Установи, що претендують на здійснення пільгового медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у місячний термін з моменту публікації оголошення подають конкурсній комісії такі документи:
заяву;
копію статуту, засвідчену підписом керівника аптечної установи чи стоматологічного закладу, що скріплюється печаткою;
копію ліцензії на медичну практику або на роздрібну торгівлю лікарськими засобами відповідно;
довідку про банківські реквізити;
фінансовий документ, що підтверджує можливість аптечних установ чи стоматологічних закладів здійснювати пільгове медичне забезпечення постраждалих громадян за рахунок власних оборотних коштів з подальшим відшкодуванням видатків (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів тощо).
Районні та міські комісії приймають зазначені документи та реєструють їх у міру надходження в журналі обліку, оформленому в установленому порядку.
При визначенні переможця конкурсу (надавача послуг) конкурсним комісіям необхідно враховувати:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового медичного забезпечення постраждалих громадян з подальшим відшкодуванням видатків.
Результати конкурсного відбору оформлюються протоколом, який підписує голова та всі члени комісії.
До участі у конкурсі не допускаються установа або заклад, визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство, або які перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації.

V. Фінансування та порядок оплати за надані послуги

1. Головний розпорядник коштів, керуючись протоколом засідання з визначення на конкурсних засадах аптечних закладів та стоматологічних установ для пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладає з переможцями конкурсного відбору (надавачами послуг) договори:
із аптечними установами – про відшкодування витрат за медикаментозне забезпечення за пільговими рецептами;
із лікувально-профілактичними закладами, стоматологічними установами, територіальними медичними об’єднаннями та лікарнями, які у своїй структурі мають госпрозрахункові стоматологічні підрозділи – про відшкодування витрат за послуги зубопротезування хворих.
2. Надавачі послуг щомісяця до 5 числа надають місцевим органам праці та соціального захисту населення за попередній місяць:
інформацію із зазначенням кількості пільговиків, які звернулися за ліками, послугами та їх фактичної вартості за відповідними формами (додатки 1, 2);
реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів у чотирьох примірниках (один примірник залишається у надавача послуг, другий – у місцевому органі праці та соціального захисту населення, третій та четвертий – надається головному розпоряднику) за встановленими формами (додаток 3);
акти виконаних робіт (наданих послуг) за відповідними формами (додаток 4).
3. Місцеві органи праці та соціального захисту населення:
здійснюють перевірки наданих надавачами послуг первинних документів (перевірці підлягає наявність у рецептах усіх відомостей, а саме: прізвище, ім’я, по батькові громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дата народження, місце реєстрації, серія, номер та дата посвідчення; дата отримання належної пільги);
щомісяця, до 10 числа наступного періоду, подають головному розпоряднику коштів: акти виконаних робіт та наданих послуг, реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів та реєстр з безплатного (пільгового) зубопротезування (у двох примірниках); інформацію про фактично відпущені медикаменти, надані послуги;
здійснюють перевірку правильності проведення розрахунку суми реєстру; у разі невідповідності даних, повертають документи на доопрацювання.
4. Головний розпорядник коштів щомісяця, до 20 числа наступного періоду, разом із реєстрами рецептів на пільговий відпуск медикаментів та безплатного (пільгового) зубопротезування надає реєстри фінансових зобов’язань до органів Державної казначейської служби України та здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань за попередній місяць.

VI. Звітність та контроль

1. Складання та подання фінансової звітності щодо отримання і використання коштів обласного бюджету здійснюється за відповідними формами та в установленому законодавством порядку.
2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює управління з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.
3. Питання, не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

 

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення
Житомирської обласної державної адміністрації 
  Г.В. Корінна                     

           

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців