ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМО: Деякі питання соціального захисту військовослужбовців

Працівник, бюджетної установи за власним ба­жанням підписав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України стро­ком до закінчення особливого періоду.

 

На які пільги та гарантії він може розраховувати під час проходження військової служби за кон­трактом?

 

Військово­службовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і сво­бод, закріпленими в Кон­ституції України та законах України, з урахуванням особливостей, установле­них Законом України «Про соціальний і правовий за­хист військовослужбовців та членів їх сімей» та інши­ми законами.

 

У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

 

Грошове забезпечення військовослужбовця зале­жить від обійманої посади, військового звання, трива­лості, інтенсивності, умов військової служби, а також кваліфікації. Крім того, грошове забезпечення підлягає індексації відпо­відно до закону.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницько­го складу та деяких інших осіб» уряд змінив порядок нарахування грошового забезпечення військово­службовцям.  Зокрема, встановлено залежність розмірів посадового окла­ду та окладу за військо­вим званням від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що забезпечить щорічне зростання розміру грошового забез­печення залежно від збільшення соціальних стандартів у державі. Також збільшено у структурі грошового забезпечення частку основних його ви­дів (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу ро­ків) до 60% та зменшено частку додаткових видів у структурі грошового за­безпечення з 85 до 40%.

 

Постанова, ухвалена на виконання Плану пріори­тетних дій Уряду України на 2017 рік, набирає чин­ності з 1січня 2018р.

 

За військовослужбов­цями, захопленими в по­лон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних, державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окла­ду за останнім місцем служби, окладу за війсь­ковим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпе­чення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забез­печення.

 

Сім'ям таких військово­службовців щомісячно ви­плачується  грошове  забезпечення, а саме:

 

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутно­сті - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опіку­нам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповно­літніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їхнього віку), а також особам, які перебувають на утриманні військово­службовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

 

Грошове забезпечення цим членам сімей ви­плачується до повного з'ясування обставин за­хоплення військово­службовців у полон або заручниками, інтерну­вання військовослуж­бовців або їхнього звіль­нення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсут­німи чи померлими. У всіх випадках грошове забезпечення виплачу­ється не більш ніж до дня вилучення військо­вослужбовця зі списків особового складу війсь­кової частини.

 

Під час проходження вій­ськової служби за контрак­том військовослужбовці мають право на речове забезпечення відповідно до визначених норм, без­оплатну кваліфіковану ме­дичну допомогу у війсь­ково-медичних закладах охорони здоров'я.

 

У разі переїзду війсь­ковослужбовців, які про­ходять військову службу за контрактом, на нове місце військової служ­би в інший населений пункт у зв'язку з призна­ченням на військову поса­ду, зарахуванням до вій­ськового навчального за­кладу, термін навчання в якому становить не менш як шість місяців, або у зв'язку з передислока­цією військової частини їм виплачується:

 

підйомна допомога в розмірі місячного грошо­вого забезпечення на вій­ськовослужбовця і 50% мі­сячного грошового забез­печення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

 

добові, встановлені Ка­бінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військово­службовця та кожного члена сім'ї військово­службовця, який пере­їжджає разом з ним.

 

Військовослужбовцям надаються щорічні ос­новні відпустки із збе­реженням грошового, матеріального забезпе­чення та наданням гро­шової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового за­безпечення. Щорічна ос­новна відпустка надаєть­ся впродовж календарно­го року.

 

Якщо Законом України «Про відпустки» або ін­шими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробіт­ної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збере­ження грошового забез­печення.

 

Відпустка за сімей­них обставин без збере­ження грошового забез­печення надається війсь­ковослужбовцю в таких випадках:

 

у разі укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

 

тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

 

дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), па­синка (падчерки}, рідного брата (рідної, сестри) вій­ськовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на. вихованні якої перебував військовослуж­бовець, - тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, потрібно­го для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

 

інших рідних — триваліс­тю до трьох календарних днів без урахування часу, потрібного для проїзду до місця проведення відпуст­ки та назад;

 

пожежі або іншого сти­хійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбов­ця, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, потріб­ного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

 

в інших виняткових ви­падках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї потрібна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до трьох календарних днів без урахуван­ня часу, потрібного для проїзду до місця прове­дення відпустки та назад. Така відпустка може нада­ватися один раз упродовж календарного року.

 

В особливий період під час дії воєнного стану вій­ськовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейних обставин та з ін­ших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календар­них днів.

 

Один раз на рік військо­вослужбовцеві може нада­ватися матеріальна до­помога для вирішення соціально-побутових питань (на підставі відпо­відних підтвердних доку­ментів).

 

У зв’язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріаль­ного забезпечення на під­ставі висновку військово-лікарської комісії. Трива­лість такої відпустки ви­значається характером захворювання. Загальний час безперервного пере­бування військовослуж­бовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не має переви­щувати чотирьох місяців поспіль (крім випадків, коли законодавством пе­редбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

 

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).

 

Така пільга надається військовослужбовцям та членам їхніх сімей за умо­ви, якщо розмір середньомісячного сукупного  доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за поперед­ні шість місяців не перевищує трьох  прожиткових мінімумів.

 

У разі відсутності службового житлового приміщення військовослужбовці рядового, сержантсько­го і старшинського скла­ду, які проходять військо­ву службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосова­них казармах у розташу­ванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово - побутові умови в таких ка­зармах мають відповідати вимогам, які пред'явля­ються до гуртожитків, призначених для прожи­вання самотніх громадян. Для інших військовослуж­бовців військова частина зобов' язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або на бажання військовослуж­бовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайм (найм) житлового приміщення.

 

За військовослужбовця­миофіцерського складу, які проходять  військову службу за контрак­том, зберігається право на житлову площу, де вони проживали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім міс­цем проживання.

 

Військовослужбовці, які мають вислугу на військо­вій, службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кре­дитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приват­ного житлового будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням, за­гальної суми та відсотко­вих ставок за кредитами за рахунок коштів, призна­чених у державному бю­джеті на утримання Зброй­них Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Такий кредит надається військовослуж­бовцю тільки один раз упродовж усього часу про­ходження ним військової служби.

 

Дітям військовослуж­бовців за місцем прожи­вання їхніх сімей у першо­черговому порядку на­даються місця в загально­освітніх та дошкільних на­вчальних закладах і дитя­чих оздоровчих таборах незалежно від форми власності.

 

Військовослужбовці мають право на без­оплатний проїзд заліз­ничним, повітряним, вод­ним та автомобільним (за винятком таксі) транс­портом у відрядження,  при переведенні на нове місце проходжен­ня військової служби або у зв'язку з передислока­цією військової частини, до місця проживання, обраного при звільнен­ні з військової служби, в межах України.

 

Також  передбачено без­оплатний проїзд заліз­ничним, повітряним, вод­ним та автомобільним (за винятком таксі) транс­портом   у відпустку в межах України, але за умови, якщо розмір се­редньомісячного сукуп­ного доходу сім'ї в розра­хунку на одну особу за по­передні шість місяців не перевищує величини до­ходу, який дає право на податкову соціальну піль­гу, в порядку, визначено­му Кабінетом Міністрів України.

 

Правом на безоплатний проїзд  усіма  видами транспорту загального користування міського, приміського та міжмісько­го сполучення (за винят­ком таксі) користуються тільки військовослужбовці строкової військової служби.

 

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

 

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а ре­зервістам та військово­зобов'язаним - з момен­ту призову підчас мобілі­зації і до закінчення особ­ливого періоду штрафні санкції, пеня за невико­нання зобов'язань перед підприємствами, устано­вами й організаціями усіх форм власності, в тому числі банками, та фізич­ними особами, а також проценти за користу­вання кредитом не на­раховуються.

 

Згідно з частиною З ст. 119 КЗпП за працівни­ками, прийнятими на вій­ськову службу за кон­трактом. У тому числі че­рез укладення нового контракту на проходжен­ня військової служби, під час особливого періоду на строк до його закін­чення або до дня фактич­ного звільнення збері­гаються місце роботи, посада і середній заро­біток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господар­стві, сільськогосподар­ському виробничому ко­оперативі незалежно від підпорядкування та фор­ми власності й у фізичних осіб - підприємців, де вони працювали на час призову.

 

Відповідно до абзацу другого п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист війсь­ковослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян. України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальні­стю, а також до стажу державної служби.

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців